Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/15370

Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2022 12:10 - 20.06.2022 13:00

Informácie

Názov predmetu Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021
Číslo spisu VO MK/A/2022/15370
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 81 783,30 EUR
Hlavný CPV 90742100-1 Služby na reguláciu hluku
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Spracovanie strategickej hlukovej mapy (SHM) a akčného plánu (AP) ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie úrovne referenčného roku 2021 (v zmysle čl. I §2 a nasl. zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí v znení neskorších predpisov):
- realizovanie výpočtov technicko-akustických parametrov z pôsobenia zdrojov zvuku (vrátane leteckej dopravy na Letisku Košice), ktoré musia byť zohľadnené pri stanovení hodnôt sledovaných deskriptorov hluku a údajov o osídlení v jednotlivých obydliach, v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. v platnom znení a súvisiacej legislatívy a predpisov (odborné usmernenia HH MZ SR),
- spracovanie správy zo spracovania SHM Košickej aglomerácie pre stav roku 2021,
- návrh akčného plánu ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021, v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej legislatíve, vrátane stanovenia problémových miest a návrhu protihlukových opatrení,
- správa zo spracovania AP ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021,
- zhrnutie v súlade s požiadavkami uvedenými v Smernici EP a Rady 2002/49/EC.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH