Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. Mk/A/2022/14659

Verejný cintorín - vstupná časť

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 000000000

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2022 09:17 - 07.06.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Verejný cintorín - vstupná časť
Číslo spisu VO Mk/A/2022/14659
Číslo z vestníka VO 26808 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 383 200,00 EUR
Hlavný CPV 45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ide o stavebné práce spojené s obnovou existujúcich spevnených plôch, komunikácií, parkoviska, zelene a prvkov drobnej architektúry. V navrhovanom území sa rieši nová výsadba zelene, nové osvetlenie a kamerový systém, na parkovisku sú umiestnené nabíjačky na elektromobily (všetky prvky sú riešené ako SMART technológia). Rozsah prác a dodávok stanovuje projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná projektovou kanceláriou STOA architekti, s.r.o a sú súčasťou súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH