Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/13970

Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2022 08:29 - 23.09.2022 08:00

Informácie

Názov predmetu Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“
Číslo spisu VO MK/A/2022/13970
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 21 456,10 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Realizácia stavebných prác v rozsahu stavebného objektu: SO - NN - prípojka NN a SO – OEZ – odberné elektrické zariadenie v rámci vyššie uvedenej stavby. Jedná sa o výstavbu novej NN elektrickej prípojky z verejného distribučného rozvodu, pre cestnú svetelnú signalizáciu, v rozsahu: od napájacej skrine RIS5 po radič R-CSS1 a výmenu prepojovacieho kábla medzi radičmi R-CSS1 a R-CSS2 a to v trase pôvodného poškodeného kábla.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH