Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/13851

Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.05.2022 15:02 - 03.06.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2022/13851
Číslo z vestníka VO 26881-WNP
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 272 787,00 EUR
Hlavný CPV 45221211-4 Podjazdy/podchody
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Uskutočnenie stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice – rekonštrukcia“ v členení stavebných objektov SO 201–00 Podchod Adlerova, SO 601-00 Osvetlenie podchodu a SO 602-00 Kamerový systém, t. j. uskutočnenie všetkých prípravných, stavebno-technických a montážnych prác potrebných na vykonanie rekonštrukcie objektu podchodu, na jeho súčastiach (príslušenstve), dotknutých zariadeniach a miestnych cestách vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. činnosti súvisiace s uskutočnením stavby. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a v prílohách výzvy č. 1, č. 1.1. a č.1.2 a č. 5.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH