Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/13185

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.04.2022 14:37 - 06.05.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
Číslo spisu VO MK/A/2022/13185
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 178 690,00 EUR
Hlavný CPV 45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Práce na vodorovnom značení - predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie plôch v mieste vykonávania plnenia, a i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH