Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/12807

Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"

ZRUŠENÉ

17.06.2022 13:36

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.05.2022 13:09 - 10.06.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"
Číslo spisu VO MK/A/2022/12807
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 350,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) - dopracovanie projekčného návrhu cesty na ulici Pod vlekom v Košiciach, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane prípravných prác (podkladov, prieskumov a meraní) a súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"), výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len "AD"), a. i. činnosti súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh č. 1 a č. 1.1.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH