Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/11838

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2022 07:50 - 04.04.2022 00:10

Informácie

Názov predmetu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Číslo spisu VO MK/A/2022/11838
Číslo z vestníka VO 64/2022
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 353 205,00 EUR
Hlavný CPV 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné dopravné značenie vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na mieste použitia, geodetického zamerania, vypracovanie harmonogramu stavebných prác, umiestnenie dočasného dopravného značenia, vyhotovenie dokumentácie po realizácii prác, a. i. súvisiace práce - bližšia špecifikácia je uvedená v návrhu zmluvy o dielo a jej prílohách, v Dokumentácii pre realizáciu stavby (stavebné úpravy): „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa“, vypracovanej spoločnosťou ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov (ďalej len „DRS“), vrátane výkazu výmer, ktorá je prílohou súťažných podkladov a v Opise predmetu zákazky - príloha č.1 k návrhu Zmluvy o dielo.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH