Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/11411

Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu na území mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2022 13:47 - 21.03.2022 08:00

Informácie

Názov predmetu Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu na území mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/11411
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 60 320,00 EUR
Hlavný CPV 90923000-3 Deratizačné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za účelom zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu výskytu prenosných ochorení, dezinfekciou a reguláciou živočíšnych škodcov prostredníctvom deratizácie na zberných miestach komunálneho odpadu na území mesta Košice na 2 rokov.

Predmet zmluvy bude vykonávaný na cca 1506 stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad na spevnených plochách kontajnerovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách, podľa zoznamu ulíc a stanovíšť v meste Košice, ktorý tvorí plochu č. 1 zmluvy. Príloha č.1 bude aktualizovaná počas roka t.j. pri ohlásení termínu začatia realizácie deratizačných prác pre objednávateľa.

Deratizácia sa uskutoční v priebehu 2 rokov v štyroch po sebe nasledujúcich deratizačných obdobiach a to :
a) 2x Jarný termín s časovým predpokladom v mesiacoch marec - apríl
b) 2x Jesenný termín s časovým predpokladom v mesiacoch október – november

za použitia prípravkov, ktoré sú schválené Centrom pre chemické látky a prípravky.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy- príloha č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH