Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/10622

Revitalizácia areálu v Parku mládeže, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Dana Šťastná
dana.stastna@kosice.sk
+421 556419258

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.05.2022 10:06 - 09.06.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Revitalizácia areálu v Parku mládeže, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/10622
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 161 844,00 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom stavebných prác stavebného objektu SO 01 je realizácia spevnenej plochy k existujúcim mantinelom ihriska, zriadenie hokejbalového ihriska o rozmeroch 32,06 x 53,0m a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer – príloha č.1 a v zmysle projektovej dokumentácie – príloha č.2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH