Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/09723

Prenájom tlačových zariadení a súvisiace služby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2022 17:22 - 25.02.2022 12:00

Informácie

Názov predmetu Prenájom tlačových zariadení a súvisiace služby
Číslo spisu VO MK/A/2022/09723
Číslo z vestníka EU 2022/S 018-043027
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 374 597,00 EUR
Hlavný CPV 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom "Prenájom tlačových zariadení a súvisiace služby" (ďalej len predmet zákazky). Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH