Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/22671

Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2021 09:26 - 24.01.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Číslo spisu VO MK/A/2021/22671
Číslo z vestníka VO 59212 - MSS
Číslo z vestníka EU 2021/S 246-650508
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 77211600-8 Výsadba stromov
VO sa delí na časti Áno
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Košice. Veľkosť stromov bude spĺňať parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kmeňa 16/18 cm, so založenou korunkou vo výške 2,20 m s predpísanou podchodnou výškou. Na náhradné výsadby sa používajú škôlkarské výpestky I. triedy akosti, t. z. musia byť zdravé, bez chorôb a škodcov, ich habitus (vzrast a vzhľad), musí zodpovedať znakom daného druhu (kultivaru), musí byť bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poškodenia, s nesúdržným balom alebo nádobou.
Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporúča sa, aby sa výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september až november (do nástupu mrazov), v prípade, že bude nutné výsadby robiť na jar, tak v mesiacoch marec až apríl.
Projektová dokumentácia (spracovateľ - Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.) rieši návrh výsadby stromov na lokalitách, na vopred zameraných plochách, návrh sortimentu drevín a prispôsobenie výsadby v nadväznosti na vedenia inžinierskych sietí na jednotlivých lokalitách. Výsadby drevín v celom riešenom území musia rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma. Pred začiatkom realizácie sadovníckych prác je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne ich správcami, aby nedošlo k ich poškodeniu pri výsadbe. Miesta výsadby sú orientačne vyznačené vo výsadbovom pláne – presné miesta výsadby budú určené až po vytýčení podzemných vedení sietí.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH