Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/22212

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce

ZRUŠENÉ

09.12.2021 09:00

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2021 14:02 - 07.12.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
Číslo spisu VO MK/A/2021/22212
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 71311200-3 Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Poskytnutie služieb spojených so zberom a vyhodnotením dát o statickej doprave v Mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce - podrobnejší opis predmetu zákazky viď. príloha č. 2 k Výzve. Získané dáta o zaparkovaných motorových vozidlách poskytnú informácie potrebné k prijatiu kvalifikovaných rozhodnutí pre vyberanie poplatkov za vyhradené parkovacie miesta, na výstavbu parkovísk a zavedenie plošnej parkovacej politiky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH