Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20735

Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice

ZRUŠENÉ

13.12.2021 14:07

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2021 12:09 - 10.12.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/20735
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 36 000,00 EUR
Hlavný CPV 85200000-1 Veterinárne služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel (kadáverov), vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy v prílohe č.1 k výzve.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH