Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20641

Gastrozariadenia do školskej kuchyne

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2021 09:52 - 22.10.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Gastrozariadenia do školskej kuchyne
Číslo spisu VO MK/A/2021/20641
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 66 156,10 EUR
Hlavný CPV 39221000-7 Kuchynské vybavenie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania dodávka, montáž a inštalácia gastrozariadení a vybavenia do školskej kuchyne v budove bývalej ZŠ Galaktická 9, Košice v rozsahu podľa výkazu položiek - prílohy č.1 a v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky - príloha č.2, vrátane dodania revíznych správ a ostatnej požadovanej dokumentácie v zmysle kúpnej zmluvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH