Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20252

Obnova herných prvkov vo vybraných materských školách

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2021 14:26 - 13.10.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Obnova herných prvkov vo vybraných materských školách
Číslo spisu VO MK/A/2021/20252
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 158 756,00 EUR
Hlavný CPV 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Demontáž a likvidácia 63 ks starých herných prvkov a dodávka a montáž 63 ks nových exteriérových herných prvkov (vrátane všetkých súvisiacich prác a dodávok) do vybraných materských škôl a DJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v zmysle výkazu výmer a v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky – opis herných prvkov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH