Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17660

Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 03.08.2021 12:19 - 06.08.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“
Číslo spisu VO MK/A/2021/17660
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Priame rokovacie konanie
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Áno
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH