Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17347

Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2021 12:39 - 31.08.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM
Číslo spisu VO MK/A/2021/17347
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 111 361,00 EUR
Hlavný CPV 45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Práce na vodorovnom značení – predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie plôch v mieste vykonávania plnenia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH