Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17255

Výmena okien a dverí MŠ Moldavská 23, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.08.2021 11:51 - 03.09.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Výmena okien a dverí MŠ Moldavská 23, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/17255
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 78 237,70 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania - výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien v hospodárskom pavilóne a triedach MŠ Moldavská 23
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH