Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/16840

Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 556419402

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.08.2021 07:58 - 13.12.2021 13:00

Informácie

Názov predmetu Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
Číslo spisu VO MK/A/2021/16840
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 953 400,00 EUR
Hlavný CPV 45212225-9 Stavebné práce na športových halách
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na vykonaní diela spočívajúce v zhotovení rekonštrukcie a modernizácie objektu športovej haly nachádzajúcej sa v mestskej pamiatkovej rezervácii na ul. Hviezdoslavova 8, Košice. Rozsah prác a dodávok stanovuje projektová dokumentácia realizačného stupňa vrátane výkaz výmeru vypracovaná projektovou a inžinierskou kanceláriou Ceving, s.r.o.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH