Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/14292

Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2021 13:47 - 15.06.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/14292
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 25 196,90 EUR
Hlavný CPV 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na obnove asfaltového krytu komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3 Košice v zmysle zamerania – príloha č.1, výkazu výmer - príloha č. 2 a v súlade so Špecifikáciou a technickými požiadavkami predmetu plnenia – príloha č.3
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH