Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/13957

Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2021 09:02 - 28.05.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
Číslo spisu VO MK/A/2021/13957
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 172 445,00 EUR
Hlavný CPV 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebná údržba a stavebné práce na odvodňovacích zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektoch (dažďové vpusty, odvodňovacie žľaby, šachty dažďovej kanalizácie, kanalizačné prípojky a ich súčasti) vrátane zhotovenia/dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb, a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH