Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/13229

MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2021 13:41 - 13.05.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí
Číslo spisu VO MK/A/2021/13229
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 47 381,30 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Výmena pôvodných okien za nové plastové okná a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí – príloha č. 2 a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien – príloha č. 3 hospodárskeho pavilónu a školskej kuchyne MŠ Čordákova 17.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH