Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/13225

Oprava strešného plášťa MŠ Azovská 1, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2021 13:17 - 13.05.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Oprava strešného plášťa MŠ Azovská 1, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/13225
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 21 183,30 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Oprava zlého technického stavu strešného plášťa nad hlavným pavilónom v MŠ Azovská 1, v zmysle výkazu výmer – príloha č.1 a v súlade s minimálnymi požiadavkami na hydroizolačnú fóliu – príloha č.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH