Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/10459

IKT technika pre podateľne na MČ

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2021 13:23 - 05.03.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu IKT technika pre podateľne na MČ
Číslo spisu VO MK/A/2021/10459
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 3 528,12 EUR
Hlavný CPV 30213300-8 Stolový počítač
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 5 ks PC AIO a 5 ks laserových multifunkčných zariadení pre podatelne dislokované na MČ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH