Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/10446

DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 03.05.2021 09:25 - 18.05.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“
Číslo spisu VO MK/A/2021/10446
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 36 000,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS) – projekčné riešenie: dobudovania komunikácií pre peších a peších/ cyklistov, prestavby jestvujúcej križovatky miestnych komunikácií prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská a Pri Prachárni na okružnú križovatku, priechodov pre chodcov s osvetlením a zvýraznením technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, zastávok MHD, dopravné značenie, stavebné úpravy dotknutých miestnych komunikácií, sadové úpravy, súvisiace/vyvolané objekty, výkaz výmer a rozpočet vrátane vytýčenia dotknutých podzemných inžinierskych sietí a zariadení, a potrebného geodetického zamerania, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH