Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/09613

Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.03.2021 08:51 - 22.04.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2021/09613
Číslo z vestníka VO 16341-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 911 101,00 EUR
Hlavný CPV 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na vykonaní diela „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“ v členení stavebných objektov: SO 201-00 Rekonštrukcia mosta, SO 600-00 Dočasné ukotvenie trolejového vedenia, SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia a SO 602-00 Opatrenia v zóne trolejového vedenia podľa DSPRS, v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH