Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/09145

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2021 11:18 - 20.04.2021 11:00

Informácie

Názov predmetu Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu VO MK/A/2021/09145
Číslo z vestníka VO Vestník č. 65/2021 - 11.03.2021, značka 15267 - MSS
Číslo z vestníka EU 2021/S 048-120968
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 310 411,00 EUR
Hlavný CPV 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebno-technického dozoru pre jednotlivé časti stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (ďalej len „Stavba“):
(i) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
(ii) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
(iii) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice,
ktorá bude realizovaná ako jeden celok.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH