Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/07303

MŠ Muškátova 7, Košice – výmena okien a dverí

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2021 10:47 - 19.04.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu MŠ Muškátova 7, Košice – výmena okien a dverí
Číslo spisu VO MK/A/2021/07303
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 127 926,00 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Výmena pôvodných okien za nové plastové okná a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí – príloha č. 2 a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien – príloha č. 3 v exteriéri a interiéri spojovacích chodieb a hospodárskych pavilónov MŠ Muškátova 7
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH