Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/21880

Stavebná údržba pozemných komunikácií - ZO

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2020 09:50 - 28.12.2020 11:00

Informácie

Názov predmetu Stavebná údržba pozemných komunikácií - ZO
Číslo spisu VO MK/A/2020/21880
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 159 459,00 EUR
Hlavný CPV 45233141-9 Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na odstraňovaní lokálnych porúch pozemných komunikácií v zimnom období vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH