Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/21062

Sociálne pohreby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2020 13:40 - 19.11.2020 09:00

Informácie

Názov predmetu Sociálne pohreby
Číslo spisu VO MK/A/2020/21062
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 75 900,00 EUR
Hlavný CPV 98371000-4 Pohrebné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálnych pohrebov, ktoré je mesto Košice povinné vykonávať v zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. Jedná sa o zabezpečenie sociálnych pohrebov a úkonov potrebných na ich vykonanie, a to prevoz mŕtvych tiel do pohrebnej služby, zabezpečenie listu o prehliadke mŕtveho, úmrtného listu, sociálnej rakvy, úkonov pred pochovaním, administratívnych a technických úkonov potrebných pred spopolnením mŕtvych tiel a ostatkov v rakve v kremačnej službe, a to od prevzatia mŕtvych tiel až po spopolnenie mŕtvych tiel a ostatkov v rakve v kremačnej službe.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH