Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/20889

Poisťovacie služby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2020 16:15 - 11.12.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Poisťovacie služby
Číslo spisu VO MK/A/2020/20889
Číslo z vestníka EU 2020/S 218-535449
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 1 849 410,00 EUR
Hlavný CPV 66510000-8 Poisťovacie služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú poisťovacie služby, a to (i) poistenie majetku, (ii) poistenie zodpovednosti za škodu, (iii) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, (iv) havarijné poistenie motorových vozidiel, (v) poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách (úrazové poistenie) a (vi) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre Mesto Košice a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. D.1 Návrh Rámcovej dohody Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb a iné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria obsah Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH