Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/19647

Výstavba Centra komunitných služieb MČ Košice - Krásna

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.10.2020 08:13 - 11.01.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Výstavba Centra komunitných služieb MČ Košice - Krásna
Číslo spisu VO MK/A/2020/19647
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 387 030,00 EUR
Hlavný CPV 45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stručný opis predmetu zákazky:
Stavba pozostáva z objektov:
SO 01, 02, 04: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Objekt s ďalšími službami a spoločnými činnosťami
SO 03: Útulok pre rodiny s deťmi
SO 05: Vodovodná prípojka
SO 06: Plynofikácia
SO 07: NN prípojka
SO 08: Oplotenie
SO 09: Sadové úpravy a drobná architektúra – altánok, fontána
SO 10: Spevnené plochy a komunikácie
SO 11: Splašková kanalizácia
SO 12: Dažďová kanalizácia
SO 13: Vsakovacie bloky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH