Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/19632

Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2020 13:21 - 22.10.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov
Číslo spisu VO MK/A/2020/19632
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 45 294,10 EUR
Hlavný CPV 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie účelového energetického auditu (ďalej len ÚEA) pre súbor objektov - Cottbuská 13, Americká Trieda 17, Čárskeho 7, Krčméryho 2-4, Obrancov mieru 1, Obrancov mieru 2, Ťahanovské riadky 91, MŠ Ovručská 14, MŠ Boženy Nemcovej 4, MŠ Čordákova 17, MŠ Dénešova 53 a MŠ Obrancov mieru 16 (v súlade s výzvou OPKZP-PO4-SC441-2019-53 vyhlásenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH