Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/18441

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.09.2020 15:07 - 18.09.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
Číslo spisu VO MK/A/2020/18441
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 86 658,60 EUR
Hlavný CPV 44112100-9 Prístrešky/kryty
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice vo vybraných záujmových lokalitách: ul. Ružínska, Staničné námestie, ul. Protifašistických bojovníkov a ul. Trebišovská. Prístrešky na parkovanie bicyklov, Servisné stojany - prístupy ku stojanom, Spevnené plochy pred prístreškami. Ide o 4 stavebné objekty: SO 01- Magistrát mesta Košice SO 02- Staničné námestie SO 03- Krytá mestská plaváreň Košice SO 04- Základná škola Trebišovská.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH