Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/17507

Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.09.2020 10:56 - 05.10.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
Číslo spisu VO MK/A/2020/17507
Číslo z vestníka VO 32511 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 768 177,00 EUR
Hlavný CPV 45233224-5 Stavebné práce na stavbe dvojpruhových vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Uskutočnenie stavby „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II“ v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 – 0,467 01 v rozsahu podľa DSPRS „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, (km 0,323 53 – 0,791 84)“, HIP: ENTO spol. s r. o. Košice, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom pre peších a cyklistickým chodníkom, parkoviska, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy, úpravy dotknutých plôch, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné uskutočnenie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi. Podľa návrhu zmluvy o dielo a jej príloh: č.1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“, č.2 Výkaz výmer.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH