Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/17459

Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach

ZRUŠENÉ

29.10.2020 14:44

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 28.08.2020 08:54 - 09.09.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach
Číslo spisu VO MK/A/2020/17459
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 354,30 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Uskutočnenie stavebných prác na stavebných úpravách miestnej komunikácie - odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova podkladových vrstiev, oprava obrubníkov, výšková úprava dažďových vpustov a jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, položenie nových živičných vrstiev, súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH