Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/17223

Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2020 10:33 - 07.09.2020 12:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ
Číslo spisu VO MK/A/2020/17223
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 178 786,00 EUR
Hlavný CPV 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na stavebných úpravách chodníkov – súvislé/lokálne odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova podkladových vrstiev, oprava obrubníkov, položenie nových živičných vrstiev a súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh, a to na základe písomných objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH