Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/16293

Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Vedral Némedyová
andrea.vedral@kosice.sk
+421 556419854

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.08.2020 15:55 - 08.09.2020 08:00

Informácie

Názov predmetu Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2020/16293
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 8 000,00 EUR
Hlavný CPV 71351730-9 Geologický prieskum
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum základových pomerov v navrhovanom mieste budúcej výstavby nájomných bytových domov v lokalite medzi ulicami Clementisova a Na hore v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov v Košiciach. Prieskum je potrebný pre návrh zakladania stavby, ktorá sa bude umiestňovať na pozemkoch par. reg. "C" č. 1590/2, 1719/2,1774/1,1775/1, časť 1719/25 a reg. "E" 9372/501 v k. ú. Furča. V rámci prieskumu je potrebné uvažovať s IG vrtmi 3x 25 m, s laboratórnymi rozbormi a analýzami pre určenie vlastností a zatriedenie zemín - 15 vzoriek, mechanickými skúškami pre určenie pevnostných a deformačných charakteristík - 3 vzorky, fyzikálno-chemickým rozborom na agresivitu v prípade zistenia hladiny podzemnej vody. Výstupom tohto prieskumu bude súhrnná dokumentácia tejto geologickej úlohy v tlačenej i v digitálnej podobe v troch vyhotoveniach.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH