Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/15592

Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.08.2020 07:59 - 08.09.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2020/15592
Číslo z vestníka VO 174/2020
Číslo z vestníka EU 31077-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 473 900,00 EUR
Hlavný CPV 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcii mostného objektu „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“ v členení stavebných objektov SO 201-00, Rekonštrukcia mosta – most ev. č. 547-003 A, SO 600-00 Dočasné ukotvenie trolejového vedenia, SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia, SO 602-00 Opatrenia v zóne trolejového vedenia v rozsahu podľa DSPRS, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu na ceste II/547 Hlinkova nad Mlynským náhonom, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb. Viac v súťažných podkladoch.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH