Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/15583

Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 556419402

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2020 10:06 - 02.09.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2020/15583
Číslo z vestníka VO 29201 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 751 016,00 EUR
Hlavný CPV 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania stavebné práce na vykonaní diela „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“ v členení stavebných objektov SO 01 Most a SO 02 Verejné osvetlenie v rozsahu podľa DSPRS, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh.
Stavebný objekt SO 01 Most rieši úplné odstránenie nosnej konštrukcie mosta a zdegradovaných častí spodnej stavby, výstavbu novej nosnej konštrukcie s novým mostným vybavením, ochranu proti agresívnemu prostrediu, sanáciu spodnej stavby, a. i. podľa DSPRS; stavebný objekt SO 02 je rozdelený na tri stavebné časti: Časť 01 Dočasné káblové vedenie VO – úsek 01 Demontáž kábeláže VO a úsek 02 Montáž dočasnej kábeláže VO, Časť 02 Trvalé káblové vedenie VO – úsek 01 Montáž trvalej kábeláže VO a úsek 02 Demontáž dočasnej kábeláže VO a Časť 03 Trvalé káblové vedenie VO – úsek 01 Montáž kábeláže a svietidiel osvetlenia mostu - bližšia špecifikácia je uvedená v DSPRS.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH