Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/14601

Prístupová komunikácia - Diamantová ulica

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2020 13:54 - 17.07.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
Číslo spisu VO MK/A/2020/14601
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 24 475,30 EUR
Hlavný CPV 45233225-2 Stavebné práce na stavbe jednopruhových vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na na vybudovaní prístupovej komunikácie dĺžky 66,0 m a šírky 2,75 m resp. 2,17 m, súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov s dopravou na miesto použitia a služby, a. i. činnosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia, miesto a rozsah predmetu zákazky sú uvedené v prílohách výzvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH