Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/12029

Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.04.2020 13:25 - 22.04.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
Číslo spisu VO MK/A/2020/12029
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 179 191,00 EUR
Hlavný CPV 45233141-9 Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na odstraňovaní lokálnych porúch a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi v rozsahu podľa výzvy a jej príloh, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH