Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/11824

Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.04.2020 10:18 - 28.04.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
Číslo spisu VO MK/A/2020/11824
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 167 323,00 EUR
Hlavný CPV 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebná údržba a stavebné práce na odvodňovacích zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektoch (dažďové vpusty, odvodňovacie žľaby, šachty dažďovej kanalizácie, kanalizačné prípojky a ich súčasti) vrátane zhotovenia/dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH