Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/09051

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2020 08:37 - 06.03.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
Číslo spisu VO MK/A/2020/09051
Číslo z vestníka VO 29/2020
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 263 193,00 EUR
Hlavný CPV 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na vykonaní diela: „Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“ zahŕňajúce vybudovanie novej cyklistickej cestičky celkovej dĺžky 521,216 m, opevnenie brehu Čermeľského potoka, preložku resp. ochranu existujúcich vedení, výstavbu objektov súvisiacich s Detskou železnicou (spevnené plochy, plocha pre skladovanie uhlia a pre detské ihrisko) a údržbu nadväzujúceho úseku existujúcej cyklistickej cestičky po cvičnú skalu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH