Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/08461

Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2020 09:59 - 06.07.2020 09:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
Číslo spisu VO MK/A/2020/08461
Číslo z vestníka VO 20299-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 556 380,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ide o rozšírenie kapacity predškolského zariadenia - Materská škola Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko,
stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov časti objektu ZŠ Galaktická 9 t.j. ich adaptácia pre potreby
materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stavebné úpravy budú realizované za účelom rozšírenia kapacity
predškolského zariadenia zmenou účelu v užívaní stavby v určených priestoroch z pôvodnej prevádzky základnej školy
na materskú školu. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia MŠ Galaktická 11 je 125 detí. Stav obsadenosti
po rozšírení: 245 detí - rozšírenie kapacít o 120 detí (rozšírenie o 6 tried s kapacitou 20 detí /triedu).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH