Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/07547

Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2020 13:20 - 24.01.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie
Číslo spisu VO MK/A/2020/07547
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 170 705,00 EUR
Hlavný CPV 45233141-9 Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebná údržba pozemných komunikácií - stavebné práce na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia /zimné obdobie/, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody v rozsahu podľa výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH