Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/06896

Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2020 12:05 - 24.01.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“
Číslo spisu VO MK/A/2020/06896
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 25 700,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie stavby na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (ďalej len „DSPRS“) – projekčné riešenie rekonštrukcie podchodu pre chodcov vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“), a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym a včasným odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH