Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/06817

Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2020 11:46 - 20.01.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc
Číslo spisu VO MK/A/2020/06817
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 972,80 EUR
Hlavný CPV 50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Údržba krajníc pozemnej komunikácie v rozsahu podľa príloh výzvy, t.j. všetky prípravné a technicko-prevádzkové práce a činnosti potrebné na odstránenie nánosov na krajniciach pozemnej komunikácie, na ceste III/3390 Kostolianska cesta, pre zabezpečenie odtoku vody z povrchu vozovky, dočasné dopravné značenie, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH