Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/24131

Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2019 12:33 - 19.12.2019 11:00

Informácie

Názov predmetu Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"
Číslo spisu VO MK/A/2019/24131
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom obstarávania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre:
- výmenu spevnenej plochy pred MMK za zelenú plochu (vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá zabezpečí zlepšovanie mikroklímy prostredia, podporu biodiverzity a podobne),
- vybudovanie tzv. sídelnej zelene (úprava hydrologického režimu vplyvom výsadby vzrastlej zelene, ktorá zabezpečí zvýšenie infiltrácie vody v sídlach),
- horizontálna vegetačná strecha v časti nad hlavným vstupom (zlepšenie mikroklímy prostredia),
- vertikálna vegetačná stena osadená na časti vonkajšej fasády (zlepšenie mikroklímy prostredia).

RPD musí spĺňať aj tieto parametre:
Z urbanistického hľadiska
• Zohľadniť vizuálne zapojenie riešeného územia do širšieho kontextu,
• Zohľadniť hlavné pešie ťahy cez riešené územie a v jeho dotyku,
• Zohľadniť a existujúce siete a infraštruktúru.
Z architektonického hľadiska
• Rešpektovať platné stavebné a technické normy,
• Návrh by mal mať svoje špecifické architektonické kvality. Vzhľadom na reprezentatívnu funkciu objektu dbať na kvalitné dizajnové riešenie, zodpovedajúce účelu budovy a obdobiu jej vzniku.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH