Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/24130

Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2019 12:26 - 19.12.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/24130
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 31 100,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie projektovej dokumentácie pre: zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Kalinovská 9, Košice, vybudovanie a nadimenzovanie dažďovej záhrady, zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde, komplexné riešenie zelene areálu vrátane náhrady nepriepustných plôch za priepustné. Rozsah prác: vypracovať štúdiu projektu, vypracovať tepelno-technický posudok, vypracovať a dodať realizačnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vypracovať a dodať výkaz výmer vrátane oceneného položkového rozpočtu stavby, vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie, vykonať autorský dohľad počas celej doby realizácie stavby.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH